Hotărârea nr. 279/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 26/80 din terenul înscris în C.F. nr. 127306 Braşov, nr. cad. 127306, de la Ionaşcu Viorel-Cătălin.

 

HOTĂRÂREA Nr. 279

din data de 17 aprilie  2019

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 26/80 din terenul înscris în C.F. nr. 127306 Braşov, nr. cad. 127306, de la Ionaşcu Viorel-Cătălin;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                      17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 32.474/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 26/80 din imobilul situat în Municipiul Braşov, înscris în             C.F. nr. 127306 Braşov, nr. cad. 127306, în suprafaţă  totală din acte: 1.274 m.p., suprafaţa măsurată: 1.275 m.p., zona str. Cavalului;

Văzând declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui imobil, autentificată sub nr. 3.081 din 16.11.2018;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2), art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil şi art. 3, alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), art. 39, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3),   art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se ia act că dl. Ionaşcu Viorel-Cătălin a renunţat la dreptul de proprietate asupra cotei de 26/80 din imobilul situat în Municipiul Braşov, înscris în C.F. nr. 127306 Braşov, nr. cad. 127306, în suprafaţă totală din acte: 1.274 m.p., suprafaţa măsurată: 1.275 m.p., zona str. Cavalului.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 26/80 din imobilul situat în Municipiul Braşov, înscris în C.F. nr. 127306 Braşov, nr. cad. 127306, în suprafaţă totală din acte: 1.274 m.p., suprafaţa măsurată: 1.275 m.p., zona str. Cavalului.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.