Hotărârea nr. 273/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 147121 Braşov, nr. cad. 147121 şi a terenului înscris în C.F. nr. 147122 Braşov, nr. cad. 147122.

HOTĂRÂREA Nr. 273

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în    C.F. nr. 147121 Braşov, nr. cad. 147121 şi a terenului înscris în C.F. nr. 147122 Braşov,             nr. cad. 147122;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de               17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 32.297/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 147121 Braşov, nr. cad. 147121, în suprafaţă de 360 m.p., zona str. Izvorului şi a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 147122 Braşov, nr. cad. 147122, în suprafaţă de 293 m.p., zona str. Izvorului;

Văzând declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui imobil, autentificată sub nr. 205 din 21.02.2019;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2), art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil şi art. 3, alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1),  lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se ia act că d-na Negulici Elena, a renunţat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 147121 Braşov, nr. cad. 147121, în suprafaţă de 360 m.p., zona str. Izvorului şi a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 147122 Braşov, nr. cad. 147122, în suprafaţă de 293 m.p., zona str. Izvorului.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 147121 Braşov, nr. cad. 147121, în suprafaţă de 360 m.p., zona str. Izvorului şi a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 147122 Braşov, nr. cad. 147122, în suprafaţă de 293 m.p., zona str. Izvorului.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.