Hotărârea nr. 271/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 154655 Braşov, nr. cad. 154655 şi a terenului înscris în C.F. nr. 154640 Braşov, nr. cad. 154640.

 

HOTĂRÂREA Nr. 271

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în       C.F. nr. 154655 Braşov, nr. cad. 154655 şi a terenului înscris în C.F. nr. 154640 Braşov,           nr. cad. 154640;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                   17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 32.275/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 154655 Braşov, nr. cad. 154655, în suprafaţă de 173 m.p., str. Ioan Popasu şi a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 154640 Braşov, nr. cad. 154640, în suprafaţă de 175 m.p., str. Ioan Popasu;

Văzând declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unor imobile, autentificată sub nr. 423 din 19.02.2019;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2), art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil şi art. 3, alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1),  lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale    nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se ia act că S.C. PRIMA HEIGHTS S.R.L. a renunţat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 154655 Braşov, nr. cad. 154655,           în suprafaţă de 173 m.p., str. Ioan Popasu şi a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F.           nr. 154640 Braşov, nr. cad. 154640, în suprafaţă de 175 m.p., str. Ioan Popasu.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 154655 Braşov,  nr. cad. 154655, în suprafaţă de 173 m.p., str. Ioan Popasu şi a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 154640 Braşov, nr. cad. 154640, în suprafaţă de 175 m.p., str. Ioan Popasu.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.