Hotărârea nr. 269/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2.000/50.000 din terenul înscris în C.F. nr. 115015 Braşov, nr. top. (11162/1/4, 11163)/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/9/1/1/2/24.

 

HOTĂRÂREA Nr. 269

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2.000/50.000                    din terenul înscris în C.F. nr. 115015 Braşov, nr. top. (11162/1/4, 11163)/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/9/1/1/2/24;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu                   nr. 32.178/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 2.000/50.000 din imobilul situat în Municipiul Braşov, înscris în C.F. nr. 115015 Braşov, nr. top. (11162/1/4, 11163)/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/9/1/1/2/24, în suprafaţă totală de 2.719 m.p., zona               str. Fânului;

Văzând declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui imobil, autentificată sub nr. 239 din 21.02.2019;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2),              art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil şi art. 3, alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), art. 39, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că dl. Lazăr Ştefan şi d-na Lazăr Angela au renunţat la dreptul de proprietate asupra cotei de 2.000/50.000 din imobilul situat în Municipiul Braşov, înscris în C.F. nr. 115015 Braşov, nr. top. (11162/1/4, 11163)/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/9/1/1/2/24, în suprafaţă totală de 2.719 m.p., zona str. Fânului.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 2.000/50.000 din imobilul situat în Municipiul Braşov, înscris în C.F. nr. 115015 Braşov, nr. top. (11162/1/4, 11163)/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/9/1/1/2/24, în suprafaţă totală de 2.719 m.p., zona str. Fânului.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.