Hotărârea nr. 267/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 155329 Braşov, nr. cad. 155329.

 

HOTĂRÂREA Nr. 267

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 155329 Braşov, nr. cad. 155329;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de            17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 32.255/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 153329 Braşov, nr. cad. 153329, în suprafaţă de 26 m.p., str. Ioan Socec;

Văzând Încheierea de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 36.629 din 12.03.2019;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2), art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil şi art. 3, alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1),   lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că d-na Munteanu Simona, a renunţat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 153329 Braşov, nr. cad. 153329, în suprafaţă de 26 m.p., str. Ioan Socec.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 153329 Braşov,    nr. cad. 153329, în suprafaţă de 26 m.p., str. Ioan Socec.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.