Hotărârea nr. 266/2019

Documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire creșă”, în Municipiul Braşov, str. Apollo, f.n., inițiator Municipiul Brașov, prin Serviciul Public de Administrare Creșe.

 

HOTĂRÂREA Nr. 266

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire creșă”, în Municipiul Braşov,       str. Apollo, f.n., inițiator Municipiul Brașov, prin Serviciul Public de Administrare Creșe;

 

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Braşov, întrunit în şedinţă ordinară în data de 17 aprilie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane  din cadrul Direcției Arhitect Șef, înregistrat cu        nr. 32.652/2019, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei  de  urbanism “P.U.D. - Construire creșă”, în Braşov, str. Apollo, f.n., inițiator Municipiul Brașov prin Serviciul Public de Administrare Creșe;

Luând în considerare Avizul Arhitectului Şef, emis în baza hotărârii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 35 din data de 20.03.2019, prin care s-a avizat documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire creșă”, în Braşov, str. Apollo, f.n.;

Văzând Raportul nr. 32.454/08.03.2019, întocmit de Direcţia Arhitect Şef privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism  “P.U.D. - Construire creșă”, în Braşov, str. Apollo, f.n, din care reiese că nu sunt obiecţiuni;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. (1), art. 45, lit. c), art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. e), art. 61,               alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire creșă”, în Braşov, str. Apollo, f.n., inițiator Municipiul Brașov prin Serviciul Public de Administrare Creșe, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. - este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.