Hotărârea nr. 264/2019

Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată.

 

HOTĂRÂREA Nr. 264

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu                          nr. 33.824/2019, având ca obiect aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr. 243/2005 prin care              s-a aprobat Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 22 din O.G. nr. 43/1997 - republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. c), alin. (6), lit. a), pct. 11, pct. 13, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se modifică Art. 2 litera B din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 2. LT-urile vor avea înscrise în mod obligatoriu următoarele:

B. PE VERSO:

a) Zonele şi străzile pe care este permis accesul şi circulaţia

b) Tariful încasat, numărul şi felul documentului doveditor al achitării

c) Instrucţiuni specifice (minimale) privind utilizarea permisului

d) Beneficiarul, destinaţia, autorizaţia de construire şi valabilitatea autorizaţiei de construire (în cazul şantierelor)”.

Se pot elibera automat permise de Liberă Trecere în cazul permiselor de Liberă Trecere cu valabilitate de 1 zi  pentru toate străzile cu excepția zonei istorice, zonei centrale și Drumul Poienii.

Persoanele fizice și juridice completează formularul online, anexează toate documentele solicitate, efectuează plata online în funcție de criteriile stabilite prin regulament iar permisul LT se va elibera automat și se va transmite pe email solicitantului împreună cu cererea formulată.

 

Art. 2.  Se modifică Art. 4 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

  Art. 4. Formularele tipizate LT vor fi asigurate prin grija Primăriei Municipiului Brașov prin executarea lor prin tipografie, culorile acestora se vor schimba pentru fiecare an calendaristic, excepție fac LT-urile zilnice care se tipăresc direct pe imprimantă de către reprezentanții CIC sau dacă sunt obținute online să conțină mențiunea DOCUMENT ELIBERAT ELECTRONIC.

         

Art. 3. Se modifică Art. 5 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

…  //   …

 

-   02   -

 

"Art. 5. Solicitanții în vederea eliberării LT-urilor vor prezenta următoarele documente:

a) cerere în care să se specifice detaliat următoarele:

- motivaţia solicitării;

- durata pentru care solicită eliberarea de LT;

   (anual, lunar, zilnic);

- tonajul, felul autovehiculului;

- zona pentru care solicită şi străzile;

- felul mărfurilor sau materialelor transportate;

- programul (zi/noapte) pe care-l solicită, etc.

       - beneficiarul pentru care va efectua transportul

b) copie de pe Certificatul de înmatriculare al autovehiculului;

c) copie de pe Certificatul de înmatriculare al societăţii comerciale, în cazul în care se solicită o durată de un an;

d) copie după Autorizaţia sanitar-veterinară  pentru autovehiculele care transportă produse perisabile: pâine şi produse de panificaţie, lapte şi produse lactate, carne şi preparate din carne.

e) dacă este cazul:

1. documente doveditoare privind handicapul neuromotoriu (atestate de cel în drept);

2. documente doveditoare privind domiciliul riveranilor  şi posibilitatea de parcare a autoturismului  în incinta  domiciliului ( copie după  Cartea de  identitate, extras C.F.,  Certificat înmatriculare auto  la adresa de domiciliu.)   

3. alte documente în cazuri deosebite care să ateste situaţii, necesităţi, etc. ale solicitanţilor.

4. copie după Autorizaţia de construire a beneficiarului, dacă este cazul.

5. anunț începere lucrări.

 

Art. 4. Se modifică Art. 6 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

"Art. 6. Toate documentele arătate la Art.5 se vor prezenta la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Braşov. În urma verificărilor (și eventual completărilor solicitate şi după achitarea taxelor aferente), documentaţia se va înregistra la CIC sau vor fi depuse prin formularul electronic din portalul de servicii electronice al Primăriei Municipiului Brașov, se analizează intern documentele depuse, se stabilește traseul, se întocmește dispoziția de încasare, solicitantul efectuează plata și se eliberează permisul LT (în cazul soluționării favorabile).

Pentru străzile din zona istorică, zona centrală și Drumul Poienii, cererea introdusă în portal prin formularul online, va fi trimisă unei comisii tehnice pentru analiză. Solicitarea va fi soluționată în termen de 48 ore˝.

 

 Art. 5. Se modifică Art. 7 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

"Art. 7. Aprobarea L.T.-urilor  se va face după ce documentaţia depusă de solicitant este   verificată şi discutată cu un reprezentant al solicitantului, pe bază de împuternicire, care acceptă programul şi tonajul admis în zona solicitată precum şi taxele aferente, sub semnatură, de către reprezentanţii Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

 Eliberarea LT-urilor  cu valabilitatea zilnică se va face de către reprezentanţii Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Braşov sau vor fi eliberate electronic din portalul de servicii electronice al Primăriei Municipiului Brașov.

Eliberarea LT-urilor cu valabilitatea  de la o lună până la un an calendaristic se va face  prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei sau vor fi eliberate electronic din portalul de servicii electronice al Primăriei Municipiului Brașov.

 

Art. 6. Se modifică Art. 8 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, si care va avea următorul cuprins:

…  //   …

 

-   03   -

 

"Art. 8. Pentru solicitări de permise de Liberă Trecere care nu se încadrează strict în prevederile Regulamentului, eliberarea LT-urilor se poate aproba de Comisia Tehnică constituită în cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

Pentru cazuri deosebite, care nu pot suporta amânare eliberarea LT-urilor  se poate aproba de către o Comisie Tehnică formată din Primar sau viceprimar, Directorul Direcţiei Tehnice, Şef Serviciu Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, Sef Serviciu C.I.C., reprezentant  Poliţia Municipiului Braşov, reprezentant Poliţia Locală Braşov,  şi un specialist în siguranţa circulaţiei din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, care se va întruni cu celeritate de câte ori este necesar.

Convocarea Comisiei Tehnice se va face de către secretariatul Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Brașov.

 

Art. 7. Se modifică Art. 9, lit. d) din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 9. lit. d) Pentru drumul Braşov - Poiana Braşov şi străzile din Poiana Braşov se vor elibera permise de liberă trecere pe perioadă determinată (între o zi şi o lună) pentru autovehiculele cu masa totală autorizata până la 27 tone (inclusiv), care transportă materiale conform orarului aprobat de Consiliul Local prin Anexa 2.

 Excepție fac mijloacele de transport în comun şi autocarele.

       

 Art. 8. Se modifică Art. 11 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

"Art. 11. Permisul de liberă trecere este valabil numai în original L.T. obținut prin C.I.C. și tipărit în cazul permiselor eliberate electronic, și numai pentru a efectua transportul pentru beneficiarii specificați în LT. Copiile xerox, fotocopii etc, ale LT-urilor  nu  conferă posesorului dreptul de acces în zonele pentru care se eliberează acesta.

Permisul de liberă trecere eliberat electronic va avea mențiunea ”Document eliberat electronic”, iar verificarea se va face direct în sistemul electronic al Primăriei Municipiului Brașov.

 

Art. 9.  Se modifică Art. 22 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

"Art. 22. Sunt scutite de la plata taxei şi pot circula fără permise de liberă trecere, următoarele categorii de autovehicule:

           - autovehiculele aparţinând Poliţiei, Pompierilor, Jandarmeriei, Serviciilor de Ambulanţă, I.S.U.

- autovehiculele speciale care se deplasează în cazuri de deces;

- autoturismele aparţinând Primăriei,

- autobuzele, autocarele și microbuzele care desfășoară transport în scop turistic;

- autovehiculele destinate intervențiilor în regim de urgență la rețelele edilitare sau în alte cazuri de urgență la solicitarea Primăriei Municipiului Brașov, cu anunțarea dispeceratului Poliției Locale Brașov;

- autovehiculele aparținând Poliției Locale Brașov.

- autovehiculele societăților de salubrizare ce au contracte cu Primăria Brașov au dreptul de a circula fără permis de Liberă trecere  pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în aceste contracte.

 

Art. 10. Se modifică Art. 23 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

…  //   …

-   04   -

 

 "Art. 23. Autovehiculele utilizate de agenţii economici care au contracte de lucrări sau prestări servicii cu Municipiul Braşov sau Consiliul Local al  Municipiului Braşov, după caz, vor achita 50 % din  taxele aferente eliberării permiselor de liberă trecere.

Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei va deţine 4 (patru)  LT.-uri ce  vor fi   folosite pentru rezolvarea acţiunilor urgente întreprinse la dispoziţia Primarului.

Pentru unităţile de învăţământ şi sănătate, pentru instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov precum şi alte aşezăminte sociale şi culturale se poate elibera câte un permis de liberă trecere, în mod gratuit, fără număr de înmatriculare sau  pe numărul de înmatriculare al autovehiculului care se deplasează pentru aprovizionare ori alte activităţi conexe. Conducătorii acestor instituţii sunt direct răspunzători de utilizarea acestora numai în scopul pentru care au fost eliberate , în caz contrar acestea vor fi retrase şi anulate. Utilizarea permisului LT in alte scopuri  constituie abatere disciplinara grava.

Pentru autovehiculele utilizate în cadrul unor evenimente în care Primăria Municipiului Brașov este organizator sau participant, accesul va fi făcut pe baza unei liste cu toate autovehiculele ce au drept de acces în zona evenimentului. Lista cu autovehiculele ce au drept de acces în zona evenimentului va fi întocmită de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Brașov, care coordonează desfășurarea evenimentului, și va cuprinde: numerele de înmatriculare ale autovehiculelor utilizate, perioada, orarul, traseele, zona pentru care se permite accesul, și va fi aprobat de către Comisia Tehnică prevăzută la art. 8. O copie după lista aprobată va fi comunicată Poliției Municipiului Brașov și la dispeceratul Poliției Locale Brașov.

         Pentru autovehiculele aparţinând sau utilizate de RATBV S.A. şi de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, care se deplasează pentru intervenţii, reparaţii, întreţinere, aprovizionare, se vor elibera, gratuit, permise de liberă trecere pe numerele de înmatriculare ale acestora.

Pentru autovehiculele aparţinând mass media, canalelor de televiziune, care transmit unele evenimente în direct, accesul va fi făcut pe baza unei liste cu autovehiculele care au drept de acces în zona evenimentului. Lista va fi întocmită de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Brașov, și va cuprinde: numerele de înmatriculare ale autovehiculelor utilizate, perioada, intervalul orar, zona pentru care se permite accesul, și va fi aprobat de către Comisia Tehnică prevăzută la art. 8. O copie după lista aprobată va fi comunicată Poliției Municipiului Brașov și la dispeceratul Poliției Locale Brașov. În situații excepționale această listă poate fi aprobată de către șeful compartimentului de specialitate.

 

Art. 11. Se modifică Art. 25 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă

Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

 Art. 25. Sunt scutiţi de taxe şi pot circula cu L.T.-uri pe număr de înmatriculare (eliberate gratuit) următoarele categorii de autovehicule:

-  autoturismele  dotate special, aparţinând handicapaţilor neuromotori;

- autoturismele proprietatea persoanelor fizice riverane,  cu domiciliul în  zone cu restricţie de  acces, înmatriculate la adresa de domiciliu,  cu respectarea Art .5, pct.”e” din prezentul Regulament.

- autovehiculele serviciilor publice/societăților și regiilor subordonate Consiliului Local Brașov.”

              Pentru persoanele fizice ce locuiesc în zona prevăzută de art.9 lit. a. și nu posedă autoturisme li se poate elibera un permis de liberă trecere gratuit nenominal, pentru încărcarea-descărcarea obiectelor voluminoase/grele sau urcarea/coborârea persoanelor care suferă de afecțiuni grave când vin sau pleacă de la domiciliu, pentru  perioada necesară acestor operațiunii. 

 

Art. 12.  După alineatul lit. f) al articolului 26 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, se  vor introduce  două alineate g) și h), care vor avea următorul conţinut:

 "g) Neexpunerea la vedere a permisului de liberă trecere în interiorul vehiculului sau neprezentarea LT-ului obținut electronic tipărit sau pe dispozitivul electronic de tip smartphone de către conducătorul auto se sancționează cu amendă de la 200 - 400 lei;

h) Neprezentarea L.T.-lui de către conducătorul auto la solicitarea organelor de poliție sau a împuterniciților primarului se sancționează cu amendă de la 1500 - 2500 lei;

…  //   …

 

-   05   -

Totodată faptele prevăzute la lit. a) – f) atrag după sine interdicția eliberării unui L.T. pe o perioadă de 3 luni pentru persoana fizică sau juridică care efectuează transportul.”

 

Art. 13.  Se modifică Art. 27 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, si care va avea următorul cuprins:

 "Art. 27. Constatarea contravenţiilor se va face pe bază de proces-verbal de contravenţie de către:

-  Organele de Poliţie

-  Poliţia Locală Braşov

-  Imputerniciţii Primarului

Contravenientul poate achita în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mențiunea despre această posibilitate în procesul verbal de constatare a contravenției.

 

Art. 14.  Se modifică Art. 30 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 30. Transportul de călători prin curse speciale va fi reglementat printr-un regulament propriu.

 

Art. 15.  Se modifică Art. 32 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 32. Orarul maximal, stabilit prin anexa 2 se poate modifica de către Comisia Tehnică prevăzută de art. 8. Pentru cazuri excepționale se va aproba decalarea orelor de program.

 

Art. 16.  Se modifica Art. 34 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art. 34. Interzicerea eliberării unui L.T., conform art. 26 ultimul alin. se face de către Primarul Municipiului Brașov prin dispoziție, în baza unui referat întocmit de persoanele împuternicite care au constatat contravenția.”

 

Art. 17. Se introduce Art. 35 din Anexa nr. 1 - Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, republicată, și care va avea următorul cuprins:

Art 35. Nerespectarea prezentului Regulament va atrage suspendarea permisului de liberă trecere.

 

Art. 18. Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16 mai 2005 republicată, privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea și folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulația pe străzile din Municipiul Brașov, astfel modificată și completată, se republică.

 

Art.19.   Primarul Municipiului Braşov, Poliția Municipiului Brașov și Poliția Locală vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                                                                                                              

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 243 din data de 16 mai 2005

Republicată conform H.C.L. nr. 443/2006, H.C.L. nr. 654/2006; H.C.L. nr. 38/2008; H.C.L. nr. 167/2011, H.C.L. nr. 366/2015; H.C.L. nr. 181/2017; H.C.L. nr. 228/2918 şi conform H.C.L. nr. 264 din data de 17 aprilie 2019

 

 

 

 

  Privind: aprobarea  Regulamentului privind eliberarea şi  folosirea permiselor de  Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 mai 2005;

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat cu nr. 27.786 din 20 aprilie 2005 al Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 22 din O.G. nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), alin. (6), lit. a),           pct. 11, pct. 13, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov numit în continuare regulament, prezentat în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă orarul conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Cuantumul taxelor pentru eliberarea permiselor de liberă trecere sunt cele stabilite anual prin H.C.L. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale conform Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal.

 

Art. 4. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare, se abrogă.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, Poliţia Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.