Hotărârea nr. 263/2019

Mandatarea Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov să exercite, în numele şi pe seama Municipiului Braşov unele atribuţii privind efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate pe raza unităţii administrativ teritorială - Municipiul Braşov, în condiţiile legii.

HOTĂRÂREA Nr. 263

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: mandatarea Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov să exercite, în numele şi pe seama Municipiului Braşov unele atribuţii privind efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate pe raza unităţii administrativ teritorială - Municipiul Braşov, în condiţiile legii;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de             17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Compartimentului Transport şi Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu                  nr. 32.729/2019, prin care s-a propus mandatarea Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov să exercite, în numele şi pe seama Municipiului Braşov unele atribuţii privind efectuarea serviciului public de transport de persoane prin curse regulate pe raza unităţii administrativ teritorială - Municipiul Braşov, în condiţiile legii, ca urmare a modificărilor legislative din domeniul transportului local de călători;

Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate şi completate prin Legea nr. 328/2018; ale Legii nr. 51/2006 republicată, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători; precum şi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători Nr. 1/20.12.2018, încheiat între Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov, în numele şi pe seama Municipiului Braşov şi Societatea RATBV S.A., aprobat prin H.C.L. nr. 735/14.12.2018;

Luând în considerare amendamentul Comisiei de specialitate nr. 5 formulat în cadrul ședinței comisiei, în sensul modificării și completării art. 2 cu obligația Asociației Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă de a prezenta Consiliului Local planul de transport actualizat și care a fost votat în unanimitate;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 11, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 14, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 43, art, 47, alin. (1) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se mandatează Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov, ca în numele şi pe seama Municipiului Braşov, să evalueze fluxurile de transport de persoane şi să determine pe baza studiilor de specialitate cerinţele de transport public local de pe raza unităţii administrativ teritorială - Municipiul Braşov.

 

…  //  …

-  02  -

 

 

Art. 2. (1) Se mandatează Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov, ca în numele şi pe seama Municipiului Braşov, să actualizeze la nevoie traseele şi programele de transport de persoane prin curse regulate pe raza unităţii administrativ teritorială - Municipiul Braşov în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu celelalte tipuri de transport de persoane, să modifice licenţele emise şi să emită noi licenţe de traseu conform modificărilor efectuate.

(2) Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov are obligaţia de a prezenta Consiliului Local al Municipiului Braşov, cu titlu de informare, planul de transport actualizat.

            (3) Consiliul Local poate decide revenirea  la forma sa iniţială sau poate păstra planul de transport aşa cum a fost prezentat spre informare, după caz.

 

 

Art. 3. Se mandatează Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov, ca în numele şi pe seama Municipiului Braşov, să întocmească şi să urmărească realizarea programelor de înfiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor publice de transport local de pe raza unităţii administrativ teritorială - Municipiul Braşov, în condiţiile legii.

 

 

Art. 4. Se mandatează Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov, ca în numele şi pe seama Municipiului Braşov, să stabilească, ajusteze şi să modifice tarifele de călătorie pentru serviciul public de transport local şi judeţean de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului.

 

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Compartimentul Transport şi Monitorizare, Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov şi Societatea RATBV S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.