Hotărârea nr. 261/2019

Modificarea H.C.L. nr. 746/14.12.2018 pentru aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu”.

HOTĂRÂREA Nr. 261

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 746/14.12.2018 pentru aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 32.611/2019, prin care s-a propus aprobarea modificării H.C.L. nr. 746 din 14.12.2018 privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu”;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu                     nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1 - Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 4.5 Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale relevante pentru piaţa forţei de muncă în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.3.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, precum şi termenul de răspuns la Solicitarea de clarificare 1 transmisă de ADR CENTRU cu adresa nr. 12.873 din 03.04.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 31.145 din 03.04.2019, se impune adoptarea Proiectului de Hotărâre de modificare a H.C.L. nr. 746 din 14.12.2018, cu celeritate;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1),                 art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 746/14.12.2018 şi care va avea următorul conţinut:

Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu” după cum urmează:

- valoare totală: - 14,325,259,80 lei inclusiv TVA

- din care C+M: - 10,581,643,49 lei inclusiv TVA

(2) Descrierea investiţiei este detaliată în Anexa, la prezenta Hotărâre conform studiului menţionat la Art. 1.”

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 746 din 14.12.2018 astfel modificată, se va republica.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

                                                                                                             

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 746 din data de 14 decembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 261 din data de 17 aprilie 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului  de investiţii „Reabilitare şi modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă de îndată la data de 14 decembrie 2018;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 110.472/2018,  prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Expertiză tehnică şi DALI pentru reabilitare şi modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu”;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu                     nr. POR/2017/4/4.4/4.5/1 - Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 4.5 Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale relevante pentru piaţa forţei de muncă în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.3.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, precum şi termenul de răspuns la Solicitarea de clarificare 1 transmisă de ADR CENTRU cu adresa                                   nr. 12.873 din 03.04.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 31.145 din 03.04.2019, se impune adoptarea Proiectului de Hotărâre de modificare a H.C.L. nr. 746 din 14.12.2018, cu celeritate;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1),                art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu după cum urmează:

- valoare totală: - 14,325,259,80 lei inclusiv TVA

- din care C+M: - 10,581,643,49 lei inclusiv TVA

(2) Descrierea investiţiei este detaliată în Anexa, la prezenta Hotărâre conform studiului menţionat la Art. 1.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.