Hotărârea nr. 260/2019

Desfăşurarea Festivalului Internaţional de Teatru pentru Copii „Arlechino Caravana Poveştilor” - ediţia a V-a, în perioada 27 mai - 2 iunie 2019.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 260

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: desfăşurarea Festivalului Internaţional de Teatru pentru Copii „Arlechino Caravana Poveştilor” - ediţia a V-a, în perioada 27 mai - 2 iunie 2019;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Compartimentului Instituţii de Cultură din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrat cu nr. 32.916/2019 şi adresa nr. 31.673/04.04.2019 a Teatrului pentru Copii “Arlechino”, prin care s-a propus desfăşurarea Festivalului Internaţional de Teatru pentru Copii „Arlechino Caravana Poveştilor” - ediţia a V-a, la Braşov, în perioada 27 mai - 2 iunie 2019;

Având în vedere prevederile art. 21, alin. (1), lit. b) din Ordonanţa de Guvern nr. 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2012 privind aprobarea metodologiei de alocare a subvenţiei pentru instituţiile de spectacole şi concerte din Municipiul Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (6), lit. a), pct. 4, art. 45, alin. (2), lit. a), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă desfăşurarea Festivalului Internaţional de Teatru pentru Copii „Arlechino Caravana Poveştilor” - ediţia a V-a, la Braşov, în perioada 27 mai - 2 iunie 2019.

 

Art. 2. Se aprobă finanţarea Festivalului Internaţional de Teatru pentru Copii „Arlechino Caravana Poveştilor” - ediţia a V-a din bugetul Municipiului Braşov, cu suma de 85.000 lei.

 

Art. 3. (1) La finalizarea evenimentului, Teatrul pentru Copii “Arlechino” Braşov va depune finanţatorului un memoriu privind desfăşurarea festivalului, precum şi justificarea modului de utilizare a subvenţiei alocate, dar şi a contribuţiei proprii.

(2) Sumele din bugetul Municipiului Braşov alocate ca subvenţie pentru organizarea festivalului neutilizate, precum şi cele nejustificate conform prevederilor legale se vor returna finanţatorului.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Teatrul pentru Copii „Arlechino” Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.