Hotărârea nr. 26/2019

Documentaţia de urbanism “Modificare parţială P.U.Z. - Complex sportiv, de agrement şi de comerţ” str. Turnului nr. 1, Braşov, beneficiar S.C. FOREX S.R.L.

HOTĂRÂREA Nr. 26

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

            Privind: documentaţia de urbanism Modificare parţială P.U.Z. - Complex sportiv, de agrement şi de comerţstr. Turnului nr. 1, Braşov, beneficiar S.C. FOREX S.R.L.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 6.040/2019, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism Modificare parţială P.U.Z. - Complex sportiv, de agrement şi de comerţ                            str. Turnului, nr. 1, Braşov, beneficiar S.C. FOREX S.R.L.;

            Luând în considerare Avizul Arhitectului Şef nr. 04/22.01.2019, emis în baza hotărârii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 8 din data de 15.01.2019, prin care s-a avizat documentaţia de urbanism “Modificare parţială P.U.Z. - Complex sportiv, de agrement şi de comerţ”;

            Văzând Raportul nr. 2212 c. 108.945/2018 din 11.01.2019 întocmit de Direcţia Arhitect Şef privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism “Modificare parţială P.U.Z. - Complex sportiv, de agrement şi de comerţ din care reiese că nu sunt obiecţiuni;

            Având în vedere prevederile art. 25, alin. (1), art. 45, lit. b), art. 47, art. 50 şi art. 56,            alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. e), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism Modificare parţială P.U.Z. - Complex sportiv, de agrement şi de comerţstr. Turnului, nr. 1, Braşov, beneficiar S.C. FOREX S.R.L., parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.Z. - este de 5 ani de la data aprobării.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.