Hotărârea nr. 259/2019

Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Târgului pentru producători şi meşteşugari în Piaţa Sfântul Ioan.

 

HOTĂRÂREA Nr.  259

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Târgului pentru producători şi meşteşugari în Piaţa Sfântul Ioan;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                      17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrat cu nr. 31.397/2019, prin care se propune aprobarea Regulamentului pentru organizare şi desfăşurare Târg pentru producători şi meşteşugari în Piaţa Sfântul Ioan care cuprinde 7 secţiuni, conform Anexei;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 90/2019 privind aprobarea unui parteneriat între Municipiul Braşov şi Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, în vederea organizării de evenimente social-culturale în Piaţa Sfântul Ioan;

Luând în considerare amendamentul Comisiei de specialitate nr. 5, formulat în cadrul ședinței comisiei, în sensul excluderii mențiunii conform căreia ”Decizia organizatorului nu poate fi contestată” din Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea Târgului pentru producători şi meşteşugari 2019, în Piaţa Sfântul Ioan, și care a fost votat cu 22 voturi pentru și 1 abținere;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. e), alin. (7), lit. a), art. 39,                alin. (1), art. 45, alin. (2), lit. f), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 43, art, 47, alin. (1) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă organizarea şi desfăşurarea Târgului pentru producători şi meşteşugari în Piaţa Sfântul Ioan, conform parteneriatului încheiat cu Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/2019.

 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Târgului pentru producători şi meşteşugari în Piaţa Sfântul Ioan, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente şi Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.