Hotărârea nr. 258/2019

Acordarea subvenţiei către asociaţiile şi fundaţiile care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, în anul 2019.

 

HOTĂRÂREA Nr. 258

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: acordarea subvenţiei către asociaţiile şi fundaţiile care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, în anul 2019;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă SociaBraşov, înregistrat cu nr. 33.923/2019, prin care s-a propus acordarea subvenţiei către asociaţiile şi fundaţiile care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, în anul 2019;

Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1) şi alin. (3), art. 2, alin (1) şi alin. (2), art. 5 din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 2, alin. (1) din H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 2, alin. (1), alin. (2), alin. (3), art. 9, alin. (2), art. 11, alin. (1), art. 12, alin. (1), alin. (2), alin. (4), art. 14, alin. (1), alin. (2) şi alin. (4) din Anexa la H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.C.L.                     nr. 468/28.09.2013 privind aprobarea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea de subvenţii de la bugetul local pentru înfiinţarea şi administrarea de unităţi de asistenţă socială în Municipiul Braşov, republicată; ale H.C.L. nr. 464/31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită acordarea de subvenţii de la bugetul local pentru înfiinţarea şi administrarea de unităţi de asistenţă socială care se adresează persoanelor cu domiciliul în municipiul Braşov; ale H.C.L. nr. 461/31.10.2016 privind aprobarea Metodologiei de acordare a subvenţiilor de la bugetul local pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează persoanelor cu domiciliul în municipiul Braşov, republicată; ale H.C.L. nr. 406/25.07.2018 privind aprobarea tipurilor de servicii sociale, categoriilor de beneficiari, categoriilor de cheltuieli eligibile şi nivelului mediu lunar al subvenţiei/beneficiar pentru care asociaţiile şi fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială şi care se adresează persoanelor cu domiciliul în municipiul Braşov şi care pot solicita subvenţie de la bugetul local pentru anul 2019 şi H.C.L. nr. 761/21.12.2018 privind aprobarea asociaţiilor şi fundaţiilor care administrează unităţi de asistenţă socială îndreptăţite să primească subvenţie de la bugetul local în anul 2019;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a),                 alin. (6), lit. a), pct. 2, art. 45, alin. (2), lit. a), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117,          alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă acordarea subvenţiei către asociaţiile şi fundaţiile care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, în anul 2019, ai căror beneficiari au domiciliul în Municipiul Braşov, după cum urmează:

1. Asociaţia de Servicii Sociale SCUT, suma de 31.500 lei pentru un număr mediu lunar de 15 beneficiari ai Centrului de zi SCUT - servicii sociale de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi, nivelul mediu lunar al subvenţiei fiind de 175 lei/beneficiar.

2. Fundaţia Creştină Diakonia, filiala Braşov, suma de 15.840 lei pentru un număr mediu lunar de 11 beneficiari ai Unităţii de îngrijire la domiciliu Braşov, nivelul mediu lunar al subvenţiei fiind de 120 lei/beneficiar.

…  //  …

 

-  02  -

 

3. Asociaţia Rază de Speranţă în Intervenţia şi Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist, Braşov, suma de 115.500 lei pentru un număr mediu lunar de 55 de beneficiari ai Centrului de zi "Rază de Speranţă"- centru pentru copii cu autism şi tulburări asociate pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă prin terapii de recuperare specifice, nivelul mediu lunar al subvenţiei fiind de 175 lei/beneficiar.

4. Asociaţia Copiii de Cristal suma de 37.800 lei pentru un număr mediu lunar de 18 beneficiari ai Centrului de evaluare şi recuperare prin terapie specializată pentru tulburări din spectrul autist, sindrom Down, ADHD, nivelul mediu lunar al subvenţiei fiind de 175 lei/beneficiar.

 

 

Art. 2. Direcţia de Asistenţă Socială Braşov va încheia convenţii definitive pentru acordarea de servicii de asistenţă socială cu entităţile prevăzute la art. 1, pentru cele 4 unităţi de asistenţă socială.

 

 

Art. 3. Decontarea lunară a subvenţiei se va face pentru numărul de beneficiari deserviţi zilnic respectând capacitatea pentru care serviciile sociale deţin licenţă de funcţionare, pe baza următoarelor documente:

1. raportul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei acordate în luna anterioară;

2. raportul privind cheltuielile cu utilităţile întocmit de către Serviciul Administrativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov pentru perioada 01.01. - 20.04.2019 pentru asociaţiile prevăzute la art. 1, pct. 3 şi pct. 4.

 

 

Art. 4. Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Braşov, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, care beneficiază de subvenţii în anul 2019, în baza Legii nr. 34/1998, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre, va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, prin grija Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov.

 

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.