Hotărârea nr. 257/2019

Aprobarea participării Municipiului Braşov la proiectul “Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate în Municipiul Braşov”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 257

din data de 17 aprilie  2019

 

 

Privind: aprobarea participării Municipiului Braşov la proiectul “Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate în Municipiul Braşov”;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, înregistrat cu nr. 33.925/2019, prin care s-a propus aprobarea participării Municipiului Braşov la proiectul “Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate în Municipiul Braşov”, în colaborare cu UNICEF România;

Având în vedere prevederile art. 112, alin. (3), lit. j) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 36, alin. (2), lit. e) şi alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 3, alin. (2), lit. i) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 797/2017 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.C.L. nr. 69/2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiul Braşov pentru perioada 2019-2023 şi ale H.C.L. nr. 70/2019 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din Bugetul Consiliului Local al Municipiului Braşov, pentru anul 2019;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 2, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale   nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Braşov, în calitate de partener în proiectul “Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate în Municipiul Braşov”, în colaborare cu UNICEF România.

 

Art. 2. Proiectul prevăzut la art. 1 are următoarele componente:

1. Parteneriat în vederea implementării în Municipiul Braşov a Iniţiativei Oraş Prieten al Copiilor (Child Friendly Cities Initiative).

2. Dezvoltarea unui model de intervenţie integrată, care include furnizarea unui pachet minim de servicii şi, în funcţie de nevoile identificate, servicii de specialitate adresate familiilor şi copiilor în situaţie de vulnerabilitate.

 

Art. 3. Se aprobă încheierea unui Acord-cadru de Parteneriat pentru proiectul prevăzut la          art. 1, între Municipiul Braşov şi UNICEF România, conform modelului prevăzut în Anexa, parte integrantă din hotărâre.

 

Art. 4. Se împuterniceşte Direcţia de Asistenţă Socială Braşov pentru derularea proiectului prevăzut la art. 1.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.