Hotărârea nr. 256/2019

Aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor spaţii din imobilul aflat în proprietatea publică a Municipiului Braşov şi în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 256

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor spaţii din imobilul aflat în proprietatea publică a Municipiului Braşov şi în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, înregistrat cu nr. 32.687/2019, prin care s-a propus aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor spaţii aflate în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 54 din 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; ale art. 49, alin. (1) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.C.L. nr. 689/2017 privind darea în administrare către Direcţia de Asistenţă Socială Braşov, a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov, republicată; ale H.C.L. nr. 69/2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiul Braşov, pentru perioada 2019 - 2023; ale H.C.L. nr. 70/2019 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Braşov, pentru anul 2019; ale referatul de oportunitate nr. 30.058 din 08.04.2019 al Serviciului Monitorizare, Strategii, Evaluare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (5), lit. a), alin. (6), lit. a), pct. 2, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 123, alin. (1), alin. (2) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, a unor spaţii din imobilul situat în Braşov, Str. Panselelor nr. 23, aflat în proprietatea publică a Municipiului Braşov şi în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, la tariful de închiriere de 5,24 lei/m.p., către furnizorii de servicii sociale acreditaţi conform prevederilor legale.

 

 

Art. 2. Condiţiile de închiriere a spaţiilor menţionate la art. 1, se stabilesc conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre şi cu respectarea prevederilor O.G. nr. 54 din 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Asistenţă Socială Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.