Hotărârea nr. 254/2019

Împuternicirea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. prin Consiliul de Administraţie, pentru punerea în aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 254

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: împuternicirea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. prin Consiliul de Administraţie, pentru punerea în aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, înregistrat cu nr. 32.524/2019, prin care s-a propus împuternicirea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. prin Consiliul de Administraţie, pentru punerea în aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 Codul Silvic republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 55 din 8 februarie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017; ale Deciziei nr. 14/08.04.2019 a Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. prin care s-a aprobat împuternicirea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. prin Consiliul de Administraţie, pentru punerea în aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 45,               alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se împuterniceşte Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. să stabilească modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov ca „masă lemnoasă pe picior” sau „lemn fasonat”.

 

Art. 2. Se împuterniceşte Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., să stabilească preţul de pornire la licitaţie/negociere, tipul de licitaţie precum şi fundamentarea privind diminuarea preţului de pornire la licitaţie, pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, conform metodologiei aprobate prin hotărâre de consiliu local.

 

Art. 3. Se împuterniceşte Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. să aprobe preţurile de vânzare directă a lemnului fasonat precum şi să elaboreze metodologia necesară în vederea valorificării lemnului fasonat prin licitaţii publice.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.