Hotărârea nr. 253/2019

Aprobarea Regulamentului privind valorificarea prin vânzare directă de către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., a lemnului fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 253

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului privind valorificarea prin vânzare directă de către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., a lemnului fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, înregistrat cu nr. 32.520/2019, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului privind valorificarea prin vânzare directă de către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., a lemnului fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 Codul Silvic republicat, cu modificările ulterioare, art. 59, alin. (53); ale H.G. nr. 55 din 8 februarie 2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017; ale Deciziei nr. 16/08.04.2019 a Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. prin care s-a aprobat Regulamentului privind valorificarea prin vânzare directă de către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., a lemnului fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 45,            alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind valorificarea prin vânzare directă de către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., a lemnului fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. H.C.L. nr. 632 din 15.12.2017 privind aprobarea Regulamentului privind valorificarea prin vânzare directă de către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., a lemnului fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, îşi încetează aplicabilitatea.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.