Hotărârea nr. 252/2019

Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 252

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                   17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Poliţiei Locale  Braşov, înregistrat cu nr. 32.653/2019, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov;

Având în vedere prevederile art. 4, alin 4 şi alin. 7, ale art. 30, lit. a din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010 republicată; ale art. 2 din Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale aprobat prin H.G. nr. 1332/2010;

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei Locale de ordine publică a Municipiului Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. b),               alin. (6), lit. a), pct. 7, pct. 9, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi              art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 624/2017 republicată, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.