Hotărârea nr. 251/2019

Aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 251

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                       17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Poliţiei Locale Braşov, înregistrat cu nr. 32.515/2019, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile art. 6, lit. a), art. 29, alin. (1), lit. c) şi ale art. 30, lit. g) din Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 3 din Ordinul M.A.I. nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale; precum şi ale Ordinului M.A.I. nr. 60/2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând procesul-verbal de şedinţă al Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 7, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Braşov, document secret de serviciu şi nedestinat publicităţii, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 184 din 25.04.2018 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Braşov.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.