Hotărârea nr. 250/2019

Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2020.

HOTĂRÂREA Nr. 250

din data de 17  aprilie   2019

 

 

Privind: stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2020;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                   17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrat cu nr. 32.691/2019, prin care s-a propus stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020 prevăzute de Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile art. 56, art. 120, alin. (1),   art. 121, alin. (1) şi (2) şi art. 139, alin. (2) din Constituţia României, republicată; ale articolului 9, paragraful 3 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; ale art. 7, alin. (2) din Legea                       nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; ale art. 20 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; ale art. 5, alin. (1), lit. a) şi alin. (2), art. 16, alin. (2),     art. 20, alin. (1), lit. b), art. 27, art. 30 şi art. 761, alin. (2) şi (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 1, art. 2, alin. (1),         lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; ale art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; ale H.G. nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montate şi organizarea activităţii montane în munţi; ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; ale art. 491 din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal; ale Hotărârii Consiliului Local nr. 104/2005 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării; ale Hotărârii Consiliului Local nr. 236/2015 privind zonarea Municipiului Braşov;

Luând în considerare amendamentul Comisiei de specialitate nr. 7, formulat în cadrul ședinței comisiei, în sensul majorării cotei impozitului pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice de la 0,2 % la 0,5 % și care a fost votat în unanimitate;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 27, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. c), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 43, art, 47, alin. (1) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale, pentru anul 2020, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri.

(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor, taxelor locale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Municipiului Braşov şi sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. (1) Se stabileşte o cotă adiţională de 35 % în cazul impozitului pe mijloacele de transport prevăzute de art. 470 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

(2) Se stabileşte o cotă adiţională de 0,1 %, respectiv o majorare de 50 % faţă de nivelul impozitului/taxei, în cazul impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale deţinute de persoanele juridice, prevăzute de art. 460, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

…  //  …

 

-  02  -

(3) Se stabileşte o cotă adiţională de 0,5 % respectiv o majorare de 38,462 % faţă de nivelul impozitului/taxei, în cazul impozitului/taxei pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice prevăzute la art. 460, alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

(4) Se stabileşte o cotă adiţională de 2,5 % respectiv o majorare de 50 % faţă de nivelul impozitului/taxei în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, pentru clădirile deţinute de persoanele juridice prevăzute la art. 460, alin. 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

(5) Se stabileşte o cotă adiţională de 20 % pentru taxa de afişaj în scop de reclamă şi publicitate prevăzută de art. 478, alin. 2, lit. a şi b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

(6) Criteriile în funcţie de care se stabilesc cotele suplimentare prevăzute la alineatele (1), (2), (3) (4) şi (5) sunt de natură economică cu impact asupra încasărilor la bugetul local al Municipiului Braşov.

 

Art. 3. (1) Se aprobă majorarea cu până la 500 %, începând cu al treilea an, a impozitului pentru terenul agricol neîngrijit timp de doi ani consecutivi, în condiţiile stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local, potrivit art. 489, alin. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

(2) Criteriile de încadrare a terenurilor în categoria celor prevăzute la alineatul (1) se stabilesc prin Hotărâre a Consiliului Local.

 

Art. 4. (1) Se aprobă majorarea cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov, potrivit art. 489, alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

(2) Criteriile de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria celor prevăzute la alineatul (1) se stabilesc prin Hotărâre a Consiliului Local.

 

Art. 5. (1) Contribuabilii persoane fizice şi juridice de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Braşov, care prestează servicii de cazare sau care prestează servicii de transport pe cablu şi alte asemenea, datorează taxa specială salvamont-salvare în munţi şi prevenirea accidentelor turistice, după cum urmează:

- pentru servicii de cazare 2 lei/zi/turist.

- pentru servicii de transport pe cablu 0.80 % din veniturile încasate.

(2) Se aprobă regulamentul privind impunerea, încasarea şi utilizarea taxei speciale salvamont conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă declaraţia de impunere pentru taxa specială salvamont, formular prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

 

Art. 6. (1) Se instituie taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Braşov prin aplicarea unui tarif de 1 leu/zi/turist.

(2) Se aprobă regulamentul privind instituirea şi utilizarea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Braşov, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă declaraţia decont pentru taxa specială pentru promovarea turistică, formular prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

 

Art. 7. (1) Nivelurile altor taxe locale prevăzute de art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se stabilesc pentru anul fiscal 2020 la valorile cuprinse în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă procedura privind modul de calcul şi plata taxelor instituite în temeiul art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cuprinsă în anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.

 

Art. 8. (1) Se acordă scutirea la plata impozitului pentru clădirile prevăzute la art. 456, alin. 2, lit. m, respectiv clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice.

…  //   …

-  03  -

 

(2) Facilităţile prevăzute la alineatul (1) se acordă în baza H.C.L. nr. 99/2012 privind aprobarea acordării de facilităţi fiscale proprietarilor care execută lucrări de reabilitare termică a apartamentelor din blocurile de locuinţe sau a imobilelor individuale.

 

Art. 9. Se acordă scutirea la plata impozitului pentru clădirile prevăzute la art. 456, alin. 2, lit. c din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, cu excepţia celor care sunt folosite pentru activităţi economice.

 

Art. 10. Se acordă scutirea la plata impozitului pe clădire, pentru clădirile prevăzute de art. 456, alin. 2, lit. l din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/minimis, având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat.

 

Art. 11. Se acordă scutirea la plata impozitului pe teren, pentru terenurile prevăzute la art. 464, alin. 2, lit. d din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, cu excepţia celor care sunt folosite pentru activităţi economice.

 

Art. 12. Se acordă scutirea la plata impozitului pe teren, pentru terenurile prevăzute de art. 464, alin. 2, lit. k din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/minimis, având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat.

 

Art. 13. Se acordă scutirea la plata impozitului pentru mijloacele de transport utilizate efectiv în domeniul agricol, potrivit art. 469, alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, conform procedurii prevăzute în anexa 8.

 

Art. 14. Nivelul bonificaţiei acordată pentru plata cu anticipaţie stabilită potrivit               art. 462, alin. 2, art. 467, alin. 2 şi art. 472, alin. 2 se stabileşte în procent de 5 %.

 

Art. 15. În cazul mijloacelor de transport hibride impozitul se reduce potrivit art. 470, alin. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 95 %.

 

Art. 16. În vederea acordării facilităţilor prevăzute la art. 8 - 13, contribuabilii trebuie să depună documente justificative care să ateste situaţiile respective până la 31 decembrie a anului precedent pentru care se solicită facilitatea fiscală.

 

Art. 17. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile Legii                         nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

 

Art. 18. Anexele nr. 1 - 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 19. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.