Hotărârea nr. 25/2019

Documentaţia de urbanism “Modificare parţială P.U.Z. str. Lânii, str. Dimitrie Anghel, str. Plugarilor, aprobat cu H.C.L. nr. 548/2006”, Braşov, str. Lânii nr. 68 L, iniţiator S.C. Kronstadt Residence S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 25

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

            Privind: documentaţia de urbanism “Modificare parţială P.U.Z. str. Lânii, str. Dimitrie Anghel, str. Plugarilor, aprobat cu H.C.L. nr. 548/2006”, Braşov, str. Lânii nr. 68 L, iniţiator S.C. Kronstadt Residence S.R.L.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu               nr. 2.984/2019, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism “Modificare parţială P.U.Z. str. Lânii, str. Dimitrie Anghel, str. Plugarilor aprobat cu H.C.L. nr. 548/2006”, iniţiator S.C. Kronstadt Residence S.R.L.;

            Luând în considerare Avizul Arhitectului Şef emis în baza hotărârii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 173 din data de 11.12.2018 prin care s-a avizat documentaţia de urbanism “Modificare parţială P.U.Z. str. Lânii, str. Dimitrie Anghel, str. Plugarilor aprobat cu H.C.L. nr. 548/2006”;

            Văzând Raportul nr. 103.392/22.11.2018, întocmit de Direcţia Arhitect Şef privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţia de urbanism “Modificare parţială P.U.Z. str. Lânii, str. Dimitrie Anghel, str. Plugarilor aprobat cu H.C.L.                nr. 548/2006”, din care reiese că nu sunt obiecţiuni;

            Având în vedere prevederile art. 25, alin. (1), art. 45, lit. b), art. 47, art. 50 şi art. 56, alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c), art. 45, alin. (2) lit. e),  art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

            Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism “Modificare parţială P.U.Z. str. Lânii, str. Dimitrie Anghel, str. Plugarilor aprobat cu H.C.L. nr. 548/2006”, Braşov, str. Lânii nr. 68 L, iniţiator S.C. Kronstadt Residence S.R.L., parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.Z. - este de 5 ani de la data aprobării.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune date Urbane, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.