Hotărârea nr. 249/2019

Modificarea H.C.L. nr. 202/2013 republicată, pentru aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Teatrului „Sică Alexandrescu” Braşov.

HOTĂRÂREA Nr. 249

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 202/2013 republicată, pentru aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Teatrului „Sică Alexandrescu” Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Teatrului  ,,Sică Alexandrescu” Braşov, înregistrat cu nr. 34.221/2019, prin care s-a propus aprobarea modificării H.C.L. nr. 202/2013 republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului „Sică Alexandrescu” Braşov, conform Anexelor nr. 1 şi 2;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordonanţei Guvernului nr. 21/31.01.2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic aprobată prin Legea nr. 353/17.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordonanţei de urgenţă nr. 48/2016 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul culturii; ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; ale Ordonanţei de urgenţă nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; ale Hotărârii Guvernului nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 53/2003, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. b), alin. (6), lit. a), pct. 4, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului „Sică Alexandrescu” Braşov, aprobată prin H.C.L. nr. 202/2013 republicată, conform Anexelor nr. 1 şi 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 202/2013 republicată, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 202/2013 astfel modificată, se va republica.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 202 din data de 31  mai  2013

Republicată conform H.C.L. nr. 303/2013; H.C.L. nr. 64/2014; H.C.L. nr. 315/2014; H.C.L. nr. 495/2014; H.C.L. nr. 112/2015; H.C.L. nr. 702/2015; H.C.L. nr. 196/2016; H.C.L. nr. 437/2016, H.C.L. nr. 13/2017; H.C.L. nr. 226/2017; H.C.L. nr. 476/2017; H.C.L. nr. 525/2017; H.C.L. nr. 474/2018 și conform H.C.L. nr. 249 din 17 aprilie 2019

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Teatrului “Sică Alexandrescu” Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Teatrului “Sică Alexandrescu” Braşov, înregistrate cu nr. 35.771/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Teatrului “Sică Alexandrescu”;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordonanţei Guvernului nr. 21/31.01.2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic aprobată prin Legea nr. 353/17.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordonanţei de urgenţă nr. 48/2016 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul culturii; ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; ale Ordonanţei de urgenţă nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; ale Hotărârii Guvernului nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 53/2003, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. b), alin. (6), lit. a), pct. 4, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Teatrului “Sică Alexandrescu” Braşov, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Teatrului “Sică Alexandrescu” Braşov, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Teatrul “Sică Alexandrescu” Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.