Hotărârea nr. 248/2019

Aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Filarmonicii Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 248

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Filarmonicii Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de            17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Filarmonicii Braşov, înregistrat cu nr. 32.694/2019, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Filarmonicii Braşov, ca urmare a modificărilor apărute;

Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; ale art. 4, alin. 1 din O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. b),               alin. (6), lit. a), pct. 4, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Filarmonicii Braşov, conform Anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 117 din 21.03.2018, republicată, îşi încetează aplicabilitatea.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Filarmonica Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.