Hotărârea nr. 247/2019

Aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Operei Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 247

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Operei Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Operei Braşov, înregistrat cu nr. 32.882/2019, prin care s-a propus modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Operei Braşov, conform necesităţilor apărute;

Având în vedere prevederile art. 1, art. 2, alin. (1), pct. 39 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 12 şi art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/31.01.2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 10, art. 14, alin. (1), art. 18, art. 31, art. 38, alin. (3), lit. a, art. 39,  Anexa nr. III, cap. I din Legea - Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; Art. VI din Legea nr. 79/28.03.2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; ale Articolul 34, Capitolul II din Ordonanţa de Urgenţă nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.116 din 29 decembrie 2018;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. b), alin. (6), lit. a), pct. 4, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Operei Braşov, conform Anexelor    nr. 1 şi 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 665/15.11.2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Operei Braşov îşi încetează aplicabilitatea.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Opera Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.