Hotărârea nr. 246/2019

Modificarea Anexei nr. 2 - Statul de funcţii la Hotărârea Consiliului Local nr. 472 din 22.08.2018 pentru aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 246

din data de 17 aprilie  2019

 

 

Privind: modificarea Anexei nr. 2 - Statul de funcţii la Hotărârea Consiliului Local nr. 472 din 22.08.2018 pentru aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, înregistrat cu nr. 32.369/2019, prin care s-a propus modificarea Anexei nr. 2 - Statul de funcţii la Hotărârea Consiliului Local nr. 472 din 22.08.2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară; ale art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 41 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 40, alin. (1), lit. a) şi lit. b) din Legea                 nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.C.L.                   nr. 459/2002, republicată, de înfiinţare a Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov şi ale H.C.L. nr. 472 din 22.08.2018, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. b), alin. (6), lit. a), pct. 2, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se modifica Anexa nr. 2 - Statul de funcţii la Hotărârea Consiliului Local nr. 472 din 22.08.2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 472 din 22.08.2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 472 din 22.08.2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

      

 

                                                                                                       

 

HOTĂRÂREA Nr. 472  din data de 22 august 2018

Republicată conform H.C.L. nr. 246 din 17 aprilie 2019

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public de  Administrare Creşe Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 22 august 2018;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, înregistrat cu nr. 66.792/2018, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară; ale art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 41 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 40, alin. (1), lit. a) şi lit. b) din Legea                 nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.C.L.                   nr. 459/2002, republicată, de înfiinţare a Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov şi ale H.C.L. nr. 472 din 22.08.2018, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. b), alin. (6), lit. a), pct. 2, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 28.02.2013, republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov valabile pe anul 2013, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.