Hotărârea nr. 245/2019

Aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov.

HOTĂRÂREA Nr. 245

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de               17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Brasov, Raportul de specialitate al Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov, înregistrat cu nr. 32.062/2019, prin care se propune aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov, ca urmare a modificărilor apărute;

Având în vedere dispoziţiilor art. III din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; ale H.C.L. nr. 636/2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. b), art. 45,       alin. (1), art. 61, alin. (1), alin. (5), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 636/2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Administrare Pieţe vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.