Hotărârea nr. 243/2019

Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 243

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate comun promovat de Serviciul Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice; Serviciul Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală şi Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Relaţii Comunicare;

Ţinând cont de adresa nr. 3/10.04.2019 a “Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov”, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 33.683/10.04.2019 prin care Clubul solicită Consiliului Local al Municipiului Braşov aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov”;

Având în vedere prevederile art. 3, art. 11, alin. (1) şi (3), art. 12, art. 14, art. 18^1, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi alin. (3), art. 22, alin. (2), art. 23, art. 26, alin. (2), lit. b), art. 29, art. 30, art. 67, alin. (3), lit. c), alin. (4), lit. b), art. 69, alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu precădere cele ale O.U.G. nr. 38/2017 şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; ale art. 2, alin. (1), pct. 39, art. 19, pct. 1, lit. b), art. 21, pct. 4, art. 22, alin. (3), art. 23, pct. 2, art. 67, pct. 1, lit. b), art. 57, pct. 1 şi art. 49,               alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; ale Legii - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; precum şi ale H.C.L. nr. 235/29.03.2019 privind înfiinţarea structurii sportive “CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CORONA BRAŞOV”, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. b), alin. (6), lit. a), pct. 1, 3, 5, 6, art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 73, art. 115, alin. (1),            lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov”, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Braşov şi Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov.