Hotărârea nr. 242/2019

Aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 242

din data de  17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                     17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane din cadrul Direcţiei Relaţii Comunicare, înregistrat cu                      nr. 32.681/2019, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, instituţie publică de interes local cu personalitate juridică;

Având în vedere H.C.L. nr. 235/29.03.2019 prin care s-a aprobat înfiinţarea structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov”, instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, sub forma unui club sportiv municipal, polisportiv, persoană juridică de drept public, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. b), art. 45,               alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Directorul Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov va fi numit prin dispoziţie de primar până la ocuparea postului prin concurs.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.