Hotărârea nr. 241/2019

Aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 241

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov, înregistrat cu nr. 32.806/2019, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov, ca urmare a necesităţii încadrării în numărul maxim de posturi din aparatul de specialitate şi din instituţiile publice locale înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Braşov comunicat de Instituţia Prefectului Judeţului Braşov, respectiv, a înfiinţării prin H.C.L. nr. 235 din 29.03.2019 a Clubului Sportiv Municipal Corona Brasov;

Având în vedere prevederile art. 173 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 32 din Legea - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii de Consiliul Local nr. 468/2018 privind modificarea H.C.L. nr. 112/26.02.2007, republicată conform H.C.L. nr. 740/2007, privind înfiinţarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov modificată prin Hotărârea Consiliul Local nr. 468 din 22.08.2019 privind schimbarea denumirii din Direcţia Sport şi Tineret Braşov în Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă, precum şi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 200 din 2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov; ale Art. III din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii      nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 13/2011;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. b), alin. (6), lit. a), pct. 5, pct. 6; art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Se aprobă desfiinţarea a trei posturi din cadrul Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov, ca urmare a înfiinţării prin H.C.L. nr. 235 din 29.03.2019 a Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov şi în condiţiile încadrării în numărul maxim de posturi din aparatul de specialitate şi din instituţiile publice locale înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Braşov comunicat de Instituţia Prefectului Judeţului Braşov.

 

Art. 4. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 180/2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă, republicată, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.