Hotărârea nr. 240/2019

Darea în folosinţă gratuită, către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov, a unor spaţii (birouri) în incinta bazei sportive Bazin Olimpic Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 240

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: darea în folosinţă gratuită, către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov, a unor spaţii (birouri) în incinta bazei sportive Bazin Olimpic Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov, înregistrat cu nr. 32.799/2019, prin care se propune darea în folosinţă gratuită a unor spaţii în incinta bazei sportive Bazinul Olimpic Braşov;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 175 din 2007 privind aprobarea trecerii bazinului de înot Sala Sporturilor şi Stadionul Metrom în folosinţa gratuită a Direcţiei de Sport şi Tineret Brasov; ale Hotărârii Consiliului Local nr. 235/29.03.2019 privind înfiinţarea structurii sportive „Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov”, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov, conform căreia se menţionează că sediul structurii sportive „Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov” este în Municipiul Braşov, B-dul Gării nr. 21, în incinta Bazinului Olimpic Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 61,               alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov, a unui număr de 4 (patru) spaţii dintre care: 3 (trei) spaţii de birouri şi o (1) sală de şedinţă, spaţii situate în incinta bazei sportive Bazin Olimpic Braşov, B-dul Gării nr. 21, identificat conform planului de situaţie, anexat prezentei, parte integrantă din prezenta hotărâre (Anexa).

 

 

Art. 2. Darea în folosinţă gratuită a spaţiilor menţionate la art. 1 se va face pentru o perioadă de 5 (cinci) ani.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.