Hotărârea nr. 239/2019

Modificarea H.C.L. nr. 200 din 31.05.2013, republicată, pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

HOTĂRÂREA Nr. 239

din data de 17 aprilie  2019

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 200 din 31.05.2013, republicată, pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov, înregistrat cu nr. 32.793/2019, prin care se propune modificarea în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov a sintagmei “Direcţia Sport şi Tineret Braşov” în “Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov”;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; ale Legii nr. 3/2003 pentru aprobarea O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 69/2000 - Legea Educaţiei Fizice şi Sportului, cu modificările ulterioare; ale H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; ale H.C.L. nr. 200/31.05.2013, republicată conform H.C.L. nr. 336/11.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov; ale H.C.L. nr. 468 din 22.08.2018 privind modificarea H.C.L. nr. 112 din 26.02.2007, republicată conform H.C.L.                 nr. 740/2007 privind înfiinţarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. b), alin. (6), lit. a), pct. 6, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică titlul, preambulul, partea dispozitivă şi anexa la H.C.L. nr. 200 din 31.05.2013, republicată privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, în sensul înlocuirii sintagmei “Direcţia Sport şi Tineret Braşov” cu sintagma “Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov”.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 200 din 31.05.2013, republicată, conform H.C.L.        nr. 336 din 11.07.2014, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 200 din 31.05.2013, republicată conform H.C.L.         nr. 336 din 11.07.2014, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

                                                                                                               

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 200   din data de 31 mai  2013

Republicată conform H.C.L. nr. 336/2014 şi conform H.C.L. nr. 239 din 17 aprilie 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Sport şi Tineret Braşov, înregistrate cu nr. 37.543/2013, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; ale Legii nr. 3/2003 pentru aprobarea O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 69/2000 - Legea Educaţiei Fizice şi Sportului, cu modificările ulterioare; ale H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; ale H.C.L. nr. 200/31.05.2013, republicată conform H.C.L. nr. 336/11.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov; ale H.C.L. nr. 468 din 22.08.2018 privind modificarea H.C.L. nr. 112 din 26.02.2007, republicată conform H.C.L.                 nr. 740/2007 privind înfiinţarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. b), alin. (6), lit. a), pct. 6, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă „Regulamentul de Organizare şi Funcţionare” al Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 499 din 13 august 2010, se revocă.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.