Hotărârea nr. 237/2019

Asocierea între Asociaţia „Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul Vechi” şi Municipiul Braşov în scopul promovării patrimoniului cultural.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  237

din data de 29  martie  2019

 

 

 

            Privind: asocierea între Asociaţia „Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul Vechi” şi Municipiul Braşov în scopul promovării patrimoniului cultural;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrat cu nr. 28.067/2019, prin care s-a propus asocierea între Asociaţia „Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul Vechi” şi Municipiul Braşov în scopul promovării patrimoniului cultural şi ca urmare a solicitării Uniunii Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul Vechi, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 27.987 din 27.03.2019;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), lit. e), alin. (6), lit. a), pct. 4,  alin. (7), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. f), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1.  Se aprobă asocierea între Asociaţia „Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul Vechi” şi Municipiul Braşov în scopul promovării patrimoniului cultural.

 

 

            Art. 2. Se aprobă modelul de acord de asociere între Asociaţia „Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul Vechi” şi Municipiul Braşov în scopul promovării patrimoniului cultural, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Asociaţia „Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul Vechi” vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.