Hotărârea nr. 236/2019

Revocarea dreptului de folosinţă gratuită acordat către Asociaţia Musashino, Japonia, asupra spaţiului cu altă destinaţie, situat în Braşov, strada Olteţ nr. 11 - parter.

 

HOTĂRÂREA Nr. 236

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: revocarea dreptului de folosinţă gratuită acordat către Asociaţia Musashino, Japonia, asupra spaţiului cu altă destinaţie, situat în Braşov, strada Olteţ nr. 11 - parter;

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 28.010/2019, prin care s-a propus revocarea dreptului de folosinţă gratuită acordat către Asociaţia Musashino, Japonia, asupra spaţiului cu altă destinaţie, situat în Braşov, strada Olteţ nr. 11 - parter, ca urmare a adresei nr. 27.756/26.03.2019 a Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente;

            Având în vedere prevederile art. 874, alin. (3) din Codul Civil; ale H.C.L. nr. 594 din 2015 privind aprobarea colaborării dintre Primăria Municipiului Braşov şi Primăria Musashino pe perioada 01.12.2015 - 01.12.2020; ale H.C.L. nr. 79/2014 şi ale H.C.L. nr. 138/2019;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 43, alin. (1), art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se revocă dreptul de folosinţă gratuită acordat către Asociaţia Musashino, Japonia, asupra spaţiului cu altă destinaţie, situat în Braşov, strada Olteţ nr. 11 - parter, în urma colaborării pe plan cultural dintre Primăria Municipiului Braşov şi Primăria Musashino, aprobată prin H.C.L. nr. 594 din 2015.

 

 

            Art. 2. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Braşov nr. 138 din 28.02.2019 privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită către Asociaţia Musashino, Japonia, a spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Olteţ nr. 11 - parter, îşi încetează aplicabilitatea.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.