Hotărârea nr. 235/2019

Înfiinţarea structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov”, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 235

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: înfiinţarea structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov”, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de            29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 28.062/2019 promovat de Serviciul Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice şi Serviciul Contencios din cadrul D.J.A.P.L. potrivit căruia, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, astfel cum a fost modificată de O.U.G. nr. 38/2017, Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, administraţia publică locală poate înfiinţa o structură sportivă, instituţie publică de interes local, persoană juridică de drept public, în subordinea Consiliului Local, a cărei activitate să fie finanţată din venituri proprii şi din alocaţii/subvenţii de la bugetul local;

            Ţinând cont de adresa nr. 1.474/25.03.2019 a Asociaţiei Sport Club Corona 2010 Braşov, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 27.938/26.03.2019 prin care se solicită Consiliului Local al Municipiului Braşov aprobarea înfiinţării unei structuri sportive instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, sub forma unui club sportiv municipal, polisportiv, persoană juridică de drept public, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov, cu denumirea “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov” a cărui activitate să fie finanţată şi din alocaţii/subvenţii de la bugetul local, instituţie care va avea ca misiune principală organizarea şi administrarea activităţii sportive, cu consecinţa directă de dezvoltare a sportului de performanţă la nivelul Municipiului Braşov, pregătirea şi participarea sportivilor proprii la competiţii interne şi internaţionale, organizarea de competiţii sportive, în baza regulamentelor şi statutelor federaţiilor sportive naţionale şi nu în ultimul rând, promovarea sportului pentru toţi şi sportul pentru persoanele cu nevoi speciale, în vederea menţinerii sănătăţii, recreării şi socializării cetăţenilor, prin organizarea de activităţi bazate pe practicarea liberă a exerciţiului fizic într-un mediu curat şi sigur, individual sau în grup, organizat sau independent;

            Având în vedere prevederile art. 3, art. 11, alin. (1) şi (3), art. 12, art. 14, art. 18^1, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi alin. (3), art. 22, alin. (2), art. 23, art. 26, alin. (2), lit. b), art. 29,  art. 30, art. 67, alin. (3), lit. c), alin. (4), lit. b), art. 69, alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu precădere cele ale O.U.G. nr. 38/2017;

            Văzând şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului           nr. 69/2000, precum şi prevederile art. 2, alin. 1, pct. 39, art. 19, pct. 1, lit. (b), art. 21, pct. 4, art. 22, alin. 3, art. 23, pct. 2, art. 67, pc. 1, lit. (b), art. 57, pct. 1 şi art. 49, alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;                     Conform dispoziţiilor art. 191, alin. (2), din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

 

 

  // 

 

-  02    -

 

 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. b),                alin. (6), lit. a), pct. 1, 3, 5, 6, art. 43, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3),            art. 73, art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. (1) Se aprobă înfiinţarea unei structuri sportive, instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, sub forma unui club sportiv municipal, polisportiv, persoană juridică de drept public, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov, a cărui activitate va fi finanţată din venituri proprii şi din alocaţii/subvenţii.

                        (2) Denumirea structurii sportive este “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov”.

                        (3) Conducătorul structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov” deţine funcţia de ordonator terţiar de credite al bugetului local al Municipiului Braşov.

                        (4) Sediul structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov” este în Municipiul Braşov, B-dul Gării nr. 21, în incinta Bazinului Olimpic Braşov.

                        (5) Structura sportivă înfiinţată se va organiza pe următoarele secţii pe ramuri de sport: atletism, baschet, box, ciclism, fotbal, handbal, hochei pe gheaţă, hochei pe iarbă, nataţie şi pentatlon modem, patinaj artistic, patinaj viteză, popice, polo, rugby, tenis, tenis de masă, scrimă, şah, volei, schi şi biatlon, judo, gimnastică.

                        (6) Funcţionarea Clubului Sportiv Municipal Braşov este condiţionată de obţinerea Avizului de constituire, a înscrierii acestuia în Registrul Sportiv pentru obţinerea Certificatului de identitate sportivă, a Autorizaţiei de funcţionare şi pentru afilierea la federaţiile de profil.

 

            Art. 2. Obiectul de activitate al structurii sportive “Clubul Sportiv Corona Braşov” îl constituie activitatea de performanţă, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale.

 

            Art. 3. Cheltuielile pentru înfiinţarea, înregistrarea şi afilierea Clubului Sportiv Municipal Braşov se suportă din bugetul local.

 

            Art. 4. Se împuterniceşte Dl. Liviu Dragomir să întreprindă toate demersurile necesare obţinerii avizului de constituire, a înscrierii acestuia în Registrul Sportiv pentru obţinerea Certificatului de identitate sportivă, a autorizaţiei de funcţionare şi pentru afilierea la federaţiile de profil.

 

            Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Braşov şi persoana prevăzută la Art. 4 din prezenta hotărâre.