Hotărârea nr. 234/2019

Punerea de către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. respectiv de către Monkey Business Aventura Parc S.R.L. la dispoziţia Municipiului Braşov, a sumei de 505.924,43 lei reprezentând garanţia de ocupare temporară a fondului forestier pentru suprafaţa de 2,4577 ha din U.P. IV Braşov, u.a. 507 şi pe care beneficiarul ocupării temporare are obligaţia să o depună în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 234

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: punerea de către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. respectiv de către Monkey Business Aventura Parc S.R.L. la dispoziţia Municipiului Braşov, a sumei de 505.924,43 lei reprezentând garanţia de ocupare temporară a fondului forestier pentru suprafaţa de 2,4577 ha din U.P. IV Braşov, u.a. 507 şi  pe care  beneficiarul ocupării temporare are obligaţia să o depună în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                   29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov, înregistrat cu nr. 27.937/2019, prin care s-a propus punerea de către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. respectiv de către Monkey Business Aventura Parc S.R.L. la dispoziţia Municipiului Braşov, a sumei de 505.924,43 lei reprezentând garanţia de ocupare temporară a fondului forestier pentru suprafaţa de 2,4577 ha din U.P. IV Braşov, u.a. 507 şi  pe care  beneficiarul ocupării temporare are obligaţia să o depună în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului nr. 694/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţilor băneşti; ale Hotărârii Consiliului Local nr. 222 din 31 mai 2017 privind aprobarea ocupării temporare, pe o perioadă de 10 ani, a suprafeţei de 2,4577 ha teren situat în U.P. IV Braşov, u.a. 507, fond forestier proprietate publică a Municipiului Braşov în scopul constituirii „Parcului recreativ Aventura Braşov”; ale Deciziei nr. 13/26.03.2019 emisă în baza procesului verbal întocmit de Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. în data de 15.03.2019, cu ocazia şedinţei extraordinare, prin care s-a aprobat punerea de către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. la dispoziţia Municipiului Braşov a sumei de 252.962,21 lei reprezentând jumătate din garanţia de ocupare temporară a fondului forestier pentru suprafaţa de 2,4577 ha din U.P. IV Braşov, u.a. 507 şi pe care beneficiarul ocupării temporare are obligaţia să o depună în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică; ale Acordului notarial nr. 1945 din 26.03.2019;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c), art. 43, alin. (1), art. 45, alin. (2), lit. a), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. (1) Se aprobă punerea de către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. respectiv de către Monkey Business Aventura Parc S.R.L. la dispoziţia Municipiului Braşov, a sumei de 505.924,43 lei reprezentând garanţia de ocupare temporară a fondului forestier pentru suprafaţa de 2,4577 ha din U.P. IV Braşov, u.a. 507 şi pe care beneficiarul ocupării temporare are obligaţia să o depună în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică.

  // 

 

-  02  -

 

 

                        (2) Persoanele menţionate la alin. (1) vor depune fiecare câte jumătate din suma de 505.924,43 lei, în contul Municipiului Braşov.

                        (3) Municipiul Braşov va depune suma de 505.924,43 lei în fondul funciar cu destinaţie silvică.

 

 

            Art. 2. (1) Suma de 505.924,43 lei reprezentând garanţia de ocupare temporară a fondului forestier pentru suprafaţa de 2,4577 ha din U.P. IV Braşov, u.a. 507 va fi restituită de Municipiul Braşov persoanelor menţionate la alin. (1), după reprimirea integrală în fond forestier a terenului prevăzut în actul de aprobare a ocupării temporare.

                        (2) La încetarea ocupării temporare a fondului forestier, Municipiul Braşov va face demersurile necesare în vederea restituirii sumei de 505.924,43 lei depusă cu titlu de garanţie în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. şi  Monkey Business Aventura Parc S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.