Hotărârea nr. 233/2019

Reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str. Apollo f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr. 233

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, str. Apollo f.n.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 26.935/2019, prin care se propune reglementarea situaţiei juridice a unui imobil situat în Braşov, str. Apollo f.n.;

            Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil, coroborate cu ale Legii                      nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare; ale Ordinului nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului si modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a), art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi               art. 123, alin. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Apollo f.n., în suprafaţă de 1697 m.p., identificat conform Documentaţiei cadastrale întocmită de S.C. FUNCIARA S.R.L. - parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Se aprobă darea în administrare către Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Apollo f.n., în suprafaţă de 1697 m.p., identificat la Art. 1.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Brasov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.