Hotărârea nr. 231/2019

Modificarea H.C.L. nr. 629/31.10.2018 prin care s-a aprobat Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construire Grădiniţa zona Tractorul - Coresi”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 231

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 629/31.10.2018 prin care s-a aprobat Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construire Grădiniţa zona Tractorul - Coresi”;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 26.971/2019, prin care s-a propus aprobarea modificării H.C.L. nr. 626 din 31.10.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Construire Grădiniţa zona Tractorul - Coresi”;

            Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu                             nr. POR/2017/4/4.4/4.4/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4, Obiectivul specific 4.4 - Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene, cu modificările şi completările ulterioare; capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.3.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, precum şi termenul de răspuns la Solicitarea de clarificare 2 transmisă de ADR CENTRU cu adresa nr. 10.505/19.03.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 25.455/19.03.2019, se impune adoptarea Proiectului de Hotărâre de modificare a H.C.L. nr. 629 din 31.10.2018, cu celeritate;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 43, alin. (1),              art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

            Art. 1. Se modifică Art. 1 din H.C.L. nr. 629 din 31.10.2018, care va avea următorul conţinut:

            Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Construire Grădiniţa zona Tractorul - Coresi” după cum urmează:

                        - valoare totală:                       - 4.330.676,59 lei inclusiv TVA

                        - din care C+M:                       - 3.211.722,25 lei inclusiv TVA

                        (2) Descrierea investiţiei este detaliată în Anexa, la prezenta Hotărâre conform studiului menţionat la Art. 1.”

 

            Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 629 din 31.10.2018 astfel modificată, se va republica.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

              

                                                                                                

 

HOTĂRÂREA Nr. 629 din data de  31 octombrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 231 din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului  de investiţii “Construire Grădiniţa zona Tractorul - Coresi”;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 31 octombrie 2018;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de Specialitate al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 87.619 din 10.10.2018, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Construire Grădiniţa zona Tractorul - Coresi”;

            Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu                             nr. POR/2017/4/4.4/4.4/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4, Obiectivul specific 4.4 - Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă, Anexă la Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene, cu modificările şi completările ulterioare; capitolul 5 - completarea cererilor de finanţare, subcapitolul 5.3.1. Anexe la depunerea cererii de finanţare, precum şi termenul de răspuns la Solicitarea de clarificare 2 transmisă de ADR CENTRU cu adresa nr. 10.505/19.03.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 25.455/19.03.2019, se impune adoptarea Proiectului de Hotărâre de modificare a H.C.L. nr. 629 din 31.10.2018, cu celeritate;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 43, alin. (1),              art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Construire Grădiniţa zona Tractorul - Coresi” după cum urmează:

                        - valoare totală:                       - 4.330.676,59 lei inclusiv TVA

                        - din care C+M:                       - 3.211.722,25 lei inclusiv TVA

                        (2) Descrierea investiţiei este detaliată în Anexa, la prezenta Hotărâre conform studiului menţionat la Art. 1.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.