Hotărârea nr. 23/2019

Aprobarea închirierii unui număr de 12 locuri de parcare aferente adresei str. Brazilor, nr. 31, către S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L., pentru MAGAZINUL PROFI.

 

HOTĂRÂREA Nr.  23

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea închirierii unui număr de 12 locuri de parcare aferente adresei               str. Brazilor, nr. 31, către S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L., pentru MAGAZINUL PROFI;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 1.813/2019, având ca obiect închirierea a 12 locuri de parcare aferente adresei str. Brazilor, nr. 31, către S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L., pentru MAGAZINUL PROFI, ca urmare a adreselor înregistrate la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 79.531/2018 şi                         nr. 109563/2018 prin care S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. solicită închirierea a 12 locuri de parcare;

            Având în vedere prevederile art. 24 din H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; precum şi ale art. 1 din H.C.L. nr. 546/27.10.2017 privind aprobarea preţurilor de închiriere a locurilor de parcare pentru unităţile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole şi baze sportive din Municipiul Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă închirierea unui număr de 12 locuri de parcare aferente adresei           str. Brazilor, nr. 31, către S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L., pentru MAGAZINUL PROFI, pe o perioadă de 3 ani.

 

            Art. 2. Se aprobă preţul închirierii de 1,0 Euro/loc de parcare/zi.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.