Hotărârea nr. 229/2019

Completarea H.C.L. nr. 378 din 28.06.2018 pentru împuternicirea S.C. RIAL S.R.L. de a efectua procedurile legale pentru înscrierea în evidenţele de carte funciară, a imobilelor cu destinaţia de locuinţe şi a spaţiilor cu altă destinaţie, proprietatea Municipiului Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 229

din data de 29  martie  2019

 

 

 

            Privind: completarea H.C.L. nr. 378 din 28.06.2018 pentru împuternicirea S.C. RIAL S.R.L. de a efectua procedurile legale pentru înscrierea în evidenţele de carte funciară, a imobilelor cu destinaţia de locuinţe şi a spaţiilor cu altă destinaţie, proprietatea Municipiului Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 26.137/2019, prin care s-a propus împuternicirea S.C. RIAL S.R.L. Braşov de a efectua procedurile legale privind înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilelor cu destinaţia de locuinţe şi a spaţiilor cu altă destinaţie, aflate în proprietatea Municipiului Braşov;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului A.N.C.P.I. nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de A.N.C.P.I.; ale art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare; ale Ordinului nr. 700/2014 republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 61,              alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

            Art. 1. Se completează H.C.L. nr. 378/28.06.2018, prin introducerea Art. 2, cu următorul cuprins:

            Art. 2. Se aprobă suportarea din bugetul local al Municipiului Braşov a tuturor cheltuielilor efectuate pentru înscrierea în evidenţele de carte funciară a dreptului de proprietate al Municipiului Braşov asupra imobilelor aflate în administrare şi care fac obiectul H.C.L.               nr. 241 din 25.04.2005.”

 

            Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 378/28.06.2018 astfel completată şi renumerotată, se va republica.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. Braşov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 378 din data de 28  iunie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 229 din data de 29 martie 2019

 

 

 

 

 

            Privind: împuternicirea S.C. RIAL S.R.L. de a efectua procedurile legale pentru înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilelor cu destinaţia de locuinţe şi a spaţiilor cu altă destinaţie, proprietatea Municipiului Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 iunie 2018;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 50.553/2018, prin care s-a propus împuternicirea S.C. RIAL S.R.L. Braşov de a efectua procedurile legale privind înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilelor cu destinaţia de locuinţe şi a spaţiilor cu altă destinaţie, proprietatea Municipiului Braşov;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului A.N.C.P.I. nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de A.N.C.P.I.; ale art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare; ale Ordinului nr. 700/2014 republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 61,              alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se împuterniceşte S.C. RIAL S.R.L. Braşov în vederea efectuării procedurii legale pentru înregistrarea în evidenţele de carte funciară a imobilelor cu destinaţia de locuinţe şi a spaţiilor cu altă destinaţie, proprietatea Municipiului Braşov aflate în administrare ce au făcut obiectul prevederilor H.C.L. nr. 241/2005.

 

            Art. 2. Se aprobă suportarea din bugetul local al Municipiului Braşov a tuturor cheltuielilor efectuate pentru înscrierea în evidenţele de carte funciară a dreptului de proprietate al Municipiului Braşov asupra imobilelor aflate în administrare şi care fac obiectul H.C.L. nr. 241 din 25.04.2005.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar şi S.C. RIAL S.R.L. Braşov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.