Hotărârea nr. 228/2019

Aprobarea asocierii între Municipiul Braşov şi Federaţia Română de Fotbal în vederea realizării obiectivului construire teren de fotbal cu suprafaţă de gazon sintetic pentru antrenament şi joc.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 228

din data de 29  martie  2019

 

 

 

            Privind: aprobarea asocierii între Municipiul Braşov şi Federaţia Română de Fotbal în vederea realizării obiectivului construire teren de fotbal cu suprafaţă de gazon sintetic pentru antrenament şi joc;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                  29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă, înregistrat cu nr. 24.974/2019, prin care se propune Consiliului Local Braşov aprobarea asocierii între Municipiul Braşov şi Federaţia Română de Fotbal în vederea realizării obiectivului construire teren de fotbal cu suprafaţă de gazon sintetic pentru antrenament şi joc;

            Ţinând cont de adresele nr. 17.856 şi 17.858, ambele din data de 26.02.2019 ale Asociaţiei Judeţene de Fotbal Braşov, prin care se propune încheierea unei asocieri în vederea construirii unui teren de fotbal cu suprafaţă de gazon sintetic pentru antrenament şi joc;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. c), lit. d), lit. e), alin. (6), lit. a), 5, 6, alin. (7), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. f), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă asocierea între Municipiul Braşov şi Federaţia Română de Fotbal în vederea realizării obiectivului construire teren de fotbal cu suprafaţă de gazon sintetic pentru antrenament şi joc conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.