Hotărârea nr. 227/2019

Trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Braşov, a unui imobil situat în Braşov, str. Calea Făgăraşului.

 

HOTĂRÂREA Nr. 227

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Braşov, a unui imobil situat în Braşov, str. Calea Făgăraşului;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de              29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 24.850/2019, prin care se propune trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, aferent str. Calea Făgăraşului, în vederea reglementării situaţiei juridice;

            Având în vedere prevederile art. 8, alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3),                art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 123, alin. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

            Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat al Municipiului Braşov în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului identificat conform C.F. nr. 127521 Braşov,                nr. cadastral 127521, teren aferent str. Calea Făgăraşului.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.