Hotărârea nr. 226/2019

Revocarea dreptului de administrare asupra imobilului situat în Braşov, str. Venus tronson I.

 

HOTĂRÂREA Nr.  226

din data de 29  martie  2019

 

 

 

            Privind: revocarea dreptului de administrare asupra imobilului situat în Braşov, str. Venus tronson I;

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                   29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 24.818/2019, prin care s-a propus revocarea dreptului de administrare asupra imobilului situat în Braşov, str. Venus tronson I;

            Având în vedere prevederile art. 869 din Codul Civil;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3),            art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

            Art. 1. Se aprobă revocarea dreptului de administrare înscris în C.F. nr. 156383 Braşov, nr. cadastral 156383 la B 3, în favoarea I.C.R.A.L. Braşov.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.