Hotărârea nr. 225/2019

Revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile situate pe raza UAT Codlea.

 

HOTĂRÂREA Nr. 225

din data de 29  martie  2019

 

 

 

           

                Privind: revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile situate pe raza UAT Codlea;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de  29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 24.810/2019, prin care s-a propus revocarea dreptului de administrare operativă asupra unor imobile situat pe raza UAT Codlea;

            Având în vedere prevederile art. 869 din Codul Civil;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3),               art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă înscris în                 C.F. nr. 104531 Codlea, nr. top. 1560 la B 2 şi B 4, în favoarea I.C.R.A.L. Braşov.

 

            Art. 2. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă înscris în                        C.F. nr. 107582 Codlea, nr. top. 2383/1/1/2 la B 2, în favoarea I.C.R.A.L. Braşov.

 

            Art. 3. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă înscris în                      C.F. nr. 108040 Codlea, nr. top. 2248/1/2 la B 3, în favoarea I.C.R.A.L. Braşov.

 

            Art. 4. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă înscris în                         C.F. nr. 106503 Codlea, nr. top. 5176/11/2/2 la B 2, în favoarea I.C.R.A.L. Braşov.

 

            Art. 5. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă înscris în                  C.F. nr. 101135 Codlea, nr. top. 2393 la C 1, în favoarea I.C.R.A.L. Braşov.

 

            Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.