Hotărârea nr. 224/2019

Revocarea dreptului de administrare asupra unui imobil situat pe raza UAT Hărman.

 

HOTĂRÂREA Nr. 224

din data de 29  martie  2019

 

 

 

            Privind: revocarea dreptului de administrare asupra unui imobil situat pe raza UAT Hărman;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de   29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 24.815/2019, prin care s-a propus revocarea dreptului de administrare operativă asupra unui imobil situat pe raza UAT Hărman;

            Având în vedere prevederile art. 869 din Codul Civil;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3),                art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă revocarea dreptului de administrare înscris în C.F. nr. 102216 Hărman, nr. top. 749, 750 la C 1, în favoarea I.C.R.A.L. Braşov.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.