Hotărârea nr. 223/2019

Aprobarea unui drept de superficie asupra terenului situat în Braşov, str. Timiş Triaj nr. 20 M, către S.N. CFR S.A. - Regionala Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 223

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea unui drept de superficie asupra terenului situat în Braşov, str. Timiş Triaj nr. 20 M, către S.N. CFR S.A. - Regionala Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de  29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 24.829/2019, prin care se propune acordarea unui drept de superficie asupra terenului situat în str. Timiş Triaj nr. 20 M, în favoarea S.N. CFR S.A. - Regionala Braşov;

            Având în vedere prevederile art. 693, alin. (2), art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; ale Ordinului A.N.C.P.I. nr. 700/2014 republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă acordarea unui drept de superficie asupra terenului situat în Braşov, str. Timiş Triaj nr. 20 M, teren în suprafaţă de 821 m.p., identificat cu nr. cad. 144879, în  C.F. nr. 144879, în favoarea S.N. CFR S.A. - Regionala Braşov.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.