Hotărârea nr. 222/2019

Reglementarea situaţiei juridice a unui imobil situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 133.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 222

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: reglementarea situaţiei juridice a unui imobil situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 133;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 25.371/2019, prin care s-a propus reglementarea situaţiei juridice a unui imobil situat în Braşov, str. 13 Decembrie               nr. 133;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 şi ale art. 1, alin. 4, lit. b şi art. 2, lit. L din Legea nr. 51/2006 republicată, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 5, alin. 1 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu completările şi modificările ulterioare şi ale Ordinului A.N.C.P.I. nr. 700/2014 republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3),              art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 133, identificat conform C.F. nr. 131269 Braşov,               nr. top. 9468/3/2/3/1/1.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.