Hotărârea nr. 221/2019

Reglementarea situaţiei juridice a unui imobil situat în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 54.

 

HOTĂRÂREA Nr. 221

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: reglementarea situaţiei juridice a unui imobil situat în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 54;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de  29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 25.497/2019, prin care se propune reglementarea situaţiei juridice a unui imobil situat în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 54;

            Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil, coroborat cu ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare; ale Ordinului nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3),            art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 54, înscris în C.F. nr. 111384, nr. cad. 5157, nr. top. 6712/a/2/1/1/1/1/1/1/2/1/1/1, conform Documentaţiei cadastrale întocmită de expert autorizat Andone Liviu - parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilului - teren, situat în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 54, în suprafaţă de 19 m.p., rezultat în urma dezmembrării de la Art. 1.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.