Hotărârea nr. 220/2019

Reglementarea situaţiei juridice a imobilului teren, situat în Braşov, str. Uranus nr. 14.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 220

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: reglementarea situaţiei juridice a imobilului teren, situat în Braşov,  str. Uranus nr. 14;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de  29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 24.890/2019, prin care s-a propus înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov - domeniul privat, a imobilului situat în Braşov, str. Uranus nr. 14;

            Văzând adresa cu nr. 18.174/27.02.2019 a Mobila Sercom SCM şi adresa cu  nr. 18.177/27.02.2019 a Igiena SCM;

            Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; art. 28 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare şi a art. 36,  alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu completările şi modificările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3),          art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilului - teren, situat în str. Uranus nr. 14, înscris în C.F. nr. 153764 Braşov, nr. cad. 153764.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.