Hotărârea nr. 219/2019

Dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Zorilor nr. 6.

 

HOTĂRÂREA Nr. 219

din data de 29  martie  2019

 

 

 

            Privind: dezmembrarea imobilului situat în  Braşov, str. Zorilor nr. 6;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de                     29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 24.873/2019, prin care se propune dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Zorilor nr. 6, ca urmarea a cererii formulate de S.C. HOD-CHIMEX S.R.L.;

            Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil, coroborate cu ale Legii  nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; precum şi ale Ordinului nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3),  art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Zorilor nr. 6, înscris în C.F. nr. 156257 Braşov, nr. top. 7416/4/1/1/1/1/1/1/14, conform Documentaţiei cadastrale‚ întocmită de ing. Simon Gheorghe - parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.