Hotărârea nr. 218/2019

Dezmembrarea (apartamentarea) imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 65.

 

HOTĂRÂREA Nr. 218

din data de 29  martie  2019

 

 

 

 

            Privind: dezmembrarea (apartamentarea) imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 65;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de              29 martie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 24.816/2019, prin care se propune dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 65, ca urmare a adresei            nr. 16.279/2019 formulată de dl. Puiu Corneliu Laurian, în nume propriu şi în calitate de mandatar al d-nei Puiu Elena;

            Văzând Sentinţa Civilă nr. 148/S/2015 pronunţată de Tribunalul Braşov, Decizia Civilă nr. 487/Ap/2016 pronunţată de Curtea de Apel Braşov, Decizia Civilă 700/AP/2016 pronunţată de Curtea de Apel Braşov;

            Având în vedere prevederile art. 617 şi art. 888 din Codul Civil, coroborate cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, precum şi Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3),                art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă dezmembrarea (apartamentarea) imobilului situat în Braşov,                      str. Lungă nr. 65, identificat în C.F. nr. 122815 Braşov, nr. cad. 122815, 122815-C1, conform documentaţiei cadastrale întocmită de ing. Andrei Marius Sîrbu - parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.